Luật im lặng

Luật im lặng

Có những người đáng kính dành cả đời mình chuẩn bị cho một hành vi phản bội lớn nhất.

Đừng có tin vào lòng biết ơn về những gì đã làm cho con người trong quá khứ […] cháu phải bắt họ mang ơn vì những gì cháu sẽ làm cho họ trong tương lai.

Luật im lặng

Leave a Reply