Làm như chơi

Làm như chơi

Cuốn sách này cống hiến những phương thức để chúng ta “vừa làm, vừa sống” thay vì phải làm xong việc rồi mới có thể sống, hoặc làm mãi mà quên sống. Tức là “làm” và “sống” được nâng lên bằng nhau, bởi vì “làm” ở đây là mọi hoạt động của đời sống chứ không chỉ là công việc nghề nghiệp.

Làm như chơi

 

Leave a Reply