Đứng dậy và bước đi

Đứng dậy và bước đi

Té rồi, đứng dậy, bước đi

Gian nan khổ ải sá gì thân ta

Vui buồn hết thảy cũng qua

Trần gian cõi mộng chỉ là chút thôi

 

Đứng dậy và bước đi

Leave a Reply